Czwartek, 22 Marzec 2018r.

Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA CHORZÓW

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.).

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada swoją nazwę: „Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada swój znak graficzny stanowiący załącznik nr 1 do statutu, oraz pieczęć podłużną z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.

§ 4

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i osoby związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością.

§ 5

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§. 6

Celami Stowarzyszenia są:
1. Integracja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
2. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich firm, a tym samym przyczynianie się do rozwoju gospodarczego miasta i zmniejszaniu bezrobocia.
3. Reprezentacja interesów gospodarczych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i państwowych.
4. Udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej przedsiębiorcom, oraz osobom podejmującym działalność
gospodarczą, poprzez działania edukacyjne i oświatowe.
5. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy miasta, w tym rozwój przedsiębiorczości.
6. Aktywizacja środowisk gospodarczych miasta.
7. Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zebrań i spotkań z przedsiębiorcami celem poznania problemów i trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowanie przedsięwzięć służących ich rozwiązywaniu.
2. Promowanie chorzowskich firm poprzez prasę, radio, telewizję, sieć internetową, oraz wydawnictwa okolicznościowe.
3. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania.
4. Współpraca z samorządem miasta i instytucjami zmierzająca do osiągnięcia celów Stowarzyszenia, przedstawianie odpowiednich analiz, wniosków i postulatów.
5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi.
6. Wysuwanie kandydatur przedsiębiorców do władz samorządowych.
7. Informowanie członków Stowarzyszenia o planach i przedsięwzięciach gospodarczych miasta.
8. Inspirowanie przedsiębiorców do kształcenia, podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz poznawania aktualnych uregulowań prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Współpraca z instytucjami i firmami na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pracowników zwalnianych z firm i pozostającymi bez pracy.
10. Organizowanie dla przedsiębiorców i ich rodzin imprez kulturalnych służących integracji środowiska gospodarczego.
11. Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy sytuacji organizacyjno – ekonomicznej członków Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznacza na cele statutowe lub realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych.
13. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych dla realizacji zadań statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
2. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
3. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
4. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
5. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
7. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
8. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządza
9. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
10. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11.PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
12. PKD 85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.


Rozdział III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać przedsiębiorcy i osoby związane z przedsiębiorczością, akceptujący cele i zadania Stowarzyszenia.
2. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia może nastąpić po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji wstąpienia i uchwały Zarządu o nabyciu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 9

1. Członek Stowarzyszenia prawo:
a. uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzyszenia,
b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c. przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia,
d. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z udziałem w jego pracach,
2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu,
b. przyczyniać się swoim działaniem do realizacji celów statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. opłacać składki członkowskie,

§ 10

Członkostwo ustaje przez:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa.
2. Śmierci członka.
3. Wykluczenia na skutek:
a. nie płacenia składki,
b. rażącego naruszenia postanowień statutu,
c. oczywistego działania na szkodę Stowarzyszenia,

§ 11

1. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, poprzez Zarząd, złożoną w siedzibie Stowarzyszenia.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków.
b. Zarząd.
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 13

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowią go wszyscy członkowie.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, co najmniej raz w roku, najpóźniej do końca marca.
3. Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.
4. Zawiadomienie o miejscu, czasie, porządku dziennym i projektami uchwał winno nastąpić, co najmniej 7 dni przed jego terminem, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ½ członków zwyczajnych, a w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd – bez względu na liczbę obecnych.
6. Uchwały Walnego Zebrania podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
7. Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie do 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, które odpowiada za zgodność przebiegu obrad z postanowieniami Statutu.
8. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, a Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z przebiegu zebrania.
9. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą:
a. uchwalenie statutu i jego zmian,
b. podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
c. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielenie absolutorium Zarządowi,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Stowarzyszenia,
g. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustanowienie likwidatorów i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia,

§ 14

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa. Obowiązki skarbnika pełni jeden z członków Zarządu.
3. Podział funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd na wniosek prezesa.
4. Zarząd może powoływać komisje problemowe.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ jego członków, w głosowaniu jawnym.
6. Uzupełnianie składu Zarządu w czasie trwania kadencji dokonuje się w trybie par. 15 ust. 1.
7. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych oraz udzielać pełnomocnictw.
8. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb.
9. Do właściwości Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b. uchwalanie bieżących planów działania,
c. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
d. zarządzanie finansami i sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
f. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności,
10. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub upoważnieni przez niego członkowie Zarządu.

§ 15

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona przewodniczącego.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy jej składu.
4. Uzupełnianie składu komisji Rewizyjnej, odwołania w całości lub poszczególnych jej członków dokonuje się w trybie paragrafu 16 ust. 1.
5. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:
a. przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji – w tym finansowej, celem zapewnienia prawidłowości działania Stowarzyszenia,
b. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 16

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Składki członkowskie.
2. Dochody z działalności gospodarczej.
3. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
4. Dotacje.
5. Darowizny, spadki i zapisy.

§ 18

1. Zasady przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i dotacji regulują odrębne przepisy.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wg ogólnie przyjętych zasad, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych, oraz zawierania umów i porozumień w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia rozstrzyga się również o przeznaczeniu jego majątku.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu - chyba, że w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie postanowi inaczej.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Chorzów, dnia 23 marca 2011 r.